Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 – Naam en Zetel:

De vereniging is genaamd The Gunners, hierna te noemen: de vereniging.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Breda.
De kleuren van de vereniging zijn wit en blauw.

Artikel 2 – Duur, doel en middelen:

De duur van de vereniging, haar doel en de middelen waarmede zij dit doel tracht te bereiken, zij omschreven in de artikelen 2, 3 en 12 van de statuten. De feitelijke uitwerking van haar doel en de middelen worden omschreven in het vereniging beleidsplan genaamd de “ derde helft”.
Zie ook artikel nr.25.

Artikel 3 – Leden:

De vereniging bestaat uit:

 1. ereleden;
 2. werkende leden, onderverdeeld in actieve en niet actieve leden;
 3. kaderleden;

Indien een lid 25, 40 , 50 of 60 jaar onafgebroken lid is van The Gunners, wordt overeenkomstig het aantal jaren het betreffende verenigingslid op passende wijze tijdens de nieuwjaarsreceptie gehuldigd.

Artikel 4 – Ereleden:

Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van ten minste tien stemgerechtigde leden der algemene vergadering met tenminste twee derden der uitgebrachte stemmen als zodanig worden benoemd.

Artikel 5 – Werkende leden:

Werkende leden zijn, mits vallend onder de categorie actief, gerechtigd aan trainingen en wedstrijden deel te nemen.
Zij worden onderverdeeld in:

 • Senioren, zij die voor 1 januari voorafgaande aan het nieuwe seizoen achttien jaar of ouder zijn;
 • Junioren, zij die voor 1 januari voorafgaande aan het nieuwe seizoen twaalf jaar of ouder zijn en de leeftijd van senioren nog niet hebben bereikt;
 • Pupillen, zij die de leeftijd van junioren nog niet hebben bereikt.

Artikel 6 – Kaderleden:

Kaderleden zijn die leden die niet in een van de overige categorieën worden genoemd, echter als leider dan wel begeleider van een team optreden.

VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een bewijs van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een vrijwilliger geen bezwaren kent (voor zover deze bekend zijn) voor het doel waarvoor de vrijwilliger wordt ingezet. Voor iedere vrijwilliger/kaderlid die met jeugd werkt is een VOG vereist, deze dienen door de secretaris aangevraagd te worden bij de gemeenten waar de vrijwilliger/kaderlid woonachtend is.

De leeftijdsgrens voor vrijwilliger / kaderleden is 18 jaar. Hiervoor dient de vrijwilliger / kaderlid zijn burgerservicenummer ( BSN) beschikbaar te stellen.

Artikel 7 – Verkrijging van het lidmaatschap:

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit van toelating, door het bestuur genomen.
 2. De aanvraag wordt gedaan middels het door het bestuur ter beschikking te stellen aanmeldingsformulier. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen wordt gestaafd. Minderjarigen hebben bij de aanvraag de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordigers nodig.
 3. De secretaris maakt de aanvraag onverwijld bekend op de wijze, als door het bestuur voor zodanige bekendmaking zal zijn bepaald en verder is uitgewerkt in het beleidsplan. Binnen veertien dagen na deze bekendmaking kan ieder lid onder opgave van redenen schriftelijk bezwaar maken tegen de toelating. Na het verstrijken van deze termijn beslist het bestuur.
 4. Indien tot toelating of afwijzing wordt besloten, wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.
 5. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging zijn toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
 6. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de KNVB. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de KNVB. Het bestuur is bevoegd aan de KNVB alle gevraagde inlichtingen omtrent leden te vertrekken. Dit met in acht neming van het gestelde in de Wet op de Persoonsregistratie.

Artikel 8 – Straffen:

 1. Royement kan, zowel wegens wangedrag binnen als buiten de vereniging, waardoor de vereniging wordt benadeeld, worden uitgesproken door het bestuur.
  Degene die is geroyeerd verliest, met uitzondering van het recht van beroep tegen dit royement, onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende; hij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan, na te komen.
 2. Het bestuur is bevoegd om een lid voor ten hoogste één jaar in de uitoefening van zijn rechten te schorsen. Als reden voor schorsing komt in aanmerking wangedrag, zowel in als buiten het veld. De termijn van schorsing wordt in een schorsingsbesluit vermeld. Wat onder wangedrag wordt verstaan wordt nader uitgewerkt in het beleidsplan.
 3. Alle schorsingen welke bij het houden van de gewone jaarlijkse algemene vergadering nog lopen, vervallen alsdan van rechtswege, tenzij de algemene vergadering de schorsing verlengt.
 4. Het bestuur is bevoegd bij reglement boeten te stellen op bepaalde overtredingen en verzuimen. Het reglement regelt tevens de inning der boeten.
 5. Boeten, aan leden achteraf opgelegd door de KNVB, als gevolg van gele of rode kaarten dienen voorafgaand aan de eerstvolgende wedstrijd nadat de KNVB formeel de boeten heeft opgelegd te worden voldaan. Bij in gebreke blijven van deze verplichting zal betrokkene worden uitgesloten aan deelname aan wedstrijden totdat aan de verplichting is voldaan.
 6. Zodanig reglement verbindt onmiddellijk nadat het de leden is bekend gemaakt, doch verliest zijn kracht wanneer het niet op de eerstkomende algemene vergadering is bekrachtigd.
 7. Straffen bij wangedrag van niet-leden :
  Het bestuur zal de toegang tot de door de vereniging in gebruik zijnde accommodaties ontzeggen aan bezoekers en toeschouwers die zich misdragen hebben. De duur van het toegangsverbod is afhankelijk van de misdragingen, dit ter beoordeling van het bestuur. Nadrukkelijk wordt hier uitgesproken dat het bestuur het treffen van maatregelen tegen een zich misdragende bezoeker of toeschouwer niet laat afhangen van het optreden van KNVB, politie of Justitie. Het bestuur verplicht zich bij ernstig wangedrag van niet-leden tot:
 • Het vragen van politiebijstand indien (assistent) scheidsrechter of een kaderlid van de bezoekende verenging of eigen vereniging daarom verzoeken met het oog op het doen van aangifte;
 • Volledig meewerken aan een politie onderzoek inclusief het wel of niet doen van aangifte;
 • Het vragen van politiebijstand bij dreigende omstandigheden;
 • Zich bij het effectueren van oplegde sancties voorzien van hulp van de bevoegde instanties zoals deurwaarder en/of politie;
 • De bezoekende vereniging te informeren over misdragingen van zijn supporters;
 • Alle vormen van fysiek geweld schriftelijk aanhangig te maken bij de tuchtcommissie van de KNVB onder opgave van getuigen.

Artikel 9 – Beëindiging van het Lidmaatschap:

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  • Overlijden
  • Opzegging
  • Afvoering van de ledenlijst
  • Royement
  • Beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB
 2. Opzegging van het lidmaatschap dient ten minste één maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden aan de secretaris.
  Het lidmaatschap eindigt alsdan tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar, waarin wordt opgezegd.

Artikel 10 – Het Bestuur:

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste twee leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. De leden van het bestuur worden op de jaarlijkse algemene vergadering uit en door de stemgerechtigde leden gekozen voor een termijn van drie jaar. De onderlinge vervanging van bestuursleden om wat voor reden dan ook wordt bij besluit geregeld.
 3. Op de jaarlijkse algemene vergadering brengt zij verslag uit over het gevoerde beleid middels:
  • het jaarverslag
  • de balans en de staat van baten en lasten.

Artikel 11 – Bestuurszaken:

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van zijn bevoegdheid, in haar gehele omvang te behartigen.

Artikel 12 – De Voorzitter:

 1. De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en verder alle verdere regelingen en bepalingen zoals het verenigingsbeleidsplan.
 2. Hij is de officiële woordvoerder van de vereniging.
 3. Hij vertegenwoordigd, in principe, de vereniging op de vergaderingen van de KNVB; hij is bevoegd namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.
 4. Zo hij dit dienstig acht kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken welke zijn handtekening niet behoeven, door hem worden mede ondertekend.
 5. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast behoudens het recht der algemene vergadering om daarin wijziging aan te brengen.
 6. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder te hervatten, zo één derde van de algemene vergadering aanwezige stemgerechtigde leden het verlangen daartoe kenbaar maakt.

Artikel 13 – De Secretaris:

 1. De secretaris voert de administratie der vereniging voor zover deze niet aan anderen is opgedragen.
 2. Hij is belast met het notuleren der vergaderingen.
 3. Hij vertegenwoordigt, in principe, de vereniging op de vergaderingen van de OBA; hij is bevoegd namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen.
 4. Alle stukken worden namens de vereniging, in principe, door hem ondertekend; hij is verplicht van deze stukken afschrift te houden.
 5. Hij stelt, namens het bestuur, het jaarverslag op zoals ter goedkeuring wordt aangeboden aan de jaarlijkse algemene vergadering.
 6. Hij is verplicht, namens het bestuur, om ingeval wijzigingen in het bestuur deze neer te leggen in het Verenigingsregister; in geval een statutenwijziging dient een authentiek afschrift van de wijzigingen en de gewijzigde statuten hierin eveneens te worden neergelegd.
 7. Hij houdt een ledenlijst of register bij, uit welk de aard van elk lidmaatschap dient te blijken.
 8. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard.

Artikel 14 – De Penningmeester:

 1. De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk.
 2. Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig dat de baten en schulden der vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend.
 3. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitanties. Gelden, welke niet nodig voor het bestrijden van lopende uitgaven, worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen maatregelen.
 4. Op de jaarlijkse algemene vergadering dient hij, namens het bestuur, een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar.
 5. Hij is verplicht aan de kascommissie inzage te geven aan de kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie van hem ter zake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat voor hem jegens het bestuur, dat hem te allen tijde ter verantwoording kan roepen.

Artikel 15 – Overige Bestuursleden:

Het bestuur bepaalt in onderling overleg welke taak de commissarissen in het bijzonder gaan vervullen. Zijn er bij een bestuursverkiezing op een ALV meer kandidaten dan functies, dan worden de kandidaten op functie gekozen.

Artikel 16 – Dagelijks Bestuur:

Behoudens de voorzitter, die door de algemene ledenvergadering wordt gekozen kiest het bestuur uit zijn midden de rest van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur behandelt de zaken, welke geen uitstel gedogen, alsmede die welke het wordt opgedragen. Het deelt zijn besluiten ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

Artikel 17 – Stemgerechtigde Leden:

Zie statuten: artikel 16 lid 1 en lid 2.

Artikel 18 – Jaarlijkse Algemene Vergadering:

 1. Tussen 1 september en 1 december wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Dag uur en plaats van deze vergadering worden door het bestuur vastgelegd.
 2. De leden worden tot de algemene vergadering schriftelijk opgeroepen door de secretaris middels een nieuwsbrief, welke niet op naam wordt uitgereikt; de termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering, benevens de te behandelen onderwerpen.
 3. De algemene vergadering heeft het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Zij is voor alle leden toegankelijk.
 4. Indien er een vacature in het bestuur is, vermeldt de oproeping de naam van de kandidaat. Tegenkandidaten kunnen door tenminste vijf leden worden vastgesteld, mits deze hiervan minimaal zeven dagen voor de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris. Zijn geen tegenkandidaten gesteld, dan wordt geen verkiezing gehouden en geldt de door het bestuur gestelde kandidaat als gekozen.

Artikel 19 – Buitengewone Algemene Vergadering:

Zie statuten: artikel 14 lid 4.

Artikel 20 – Agenda:

Zie statuten: artikel 14 lid 5.

Artikel 21 – Bestuursvergaderingen:

Bestuursvergaderingen worden naar gelang de behoefte, doch minimaal tien maal per jaar, door de voorzitter, de secretaris of op voorstel van twee bestuursleden belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid der bestuursleden aanwezig is.

Artikel 22 – Commissies:

 1. The Gunners kent vaste en tijdelijke commissies. De commissie die de algemene organisatie en gang van zaken bij de jeugd beheert, is de jeugdcommissie. Commissies, andere dan de kascommissie, kunnen door de algemene vergadering worden ingesteld of door het bestuur worden benoemd. Het bestuur bepaalt van de te benoemen commissie de doelstellingen en bevoegdheden. Deze doelstellingen en bevoegdheden worden namens het bestuur vastgelegd in het verenigingsbeleidsplan en treden na publicatie in werking.
 2. De commissies staan ieder op het haar toegewezen gebied het bestuur bij in de vervulling van zijn taak.
 3. Leden van commissies worden benoemd conform de bestaansduur van de commissie of zolang het commissielid, naar oordeel van het bestuur, goed functioneert.

Artikel 23 – Kascommissies:

 1. De kascommissie bestaat uit drie leden. Zij worden voor een periode van drie jaar gekozen.
 2. De commissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester.
 3. Zij is gehouden tenminste eenmaal per jaar de kas, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van het onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
 4. Indien de commissie termen vindt om het bestuur wegens het beheer, zoals gedaan door de penningmeester, decharge te doen verlenen, adviseert zij het bestuur een desbetreffend voorstel aan de jaarlijkse algemene vergadering te doen.

Artikel 24 – Contributie:

 1. De geldende contributies zijn zoals vermeld op de bijlage behorende bij dit reglement. Zij worden jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
 2. De contributie dient in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf te worden voldaan. Bij in gebreke blijven van betaling heeft het bestuur het recht sancties toe te passen. Als algemene sanctie wordt door het in gebreke blijven van betaling door de penningmeester een verbod tot deelname aan wedstrijden en trainingen opgelegd tot het moment dat de achterstallige betaling is voldaan.
 3. Ereleden, die tevens werkend lid zijn, kunnen van het betalen van contributie worden vrijgesteld, met inachtneming van de amateurbepalingen.
 4. De algemene vergadering kan bepalen, dat van ieder nieuw lid een intredegeld zal worden geheven. Het bedrag van dit intredegeld kan voor iedere groep leden afzonderlijk worden vastgesteld.
 5. Het lidmaatschap bij The Gunners wordt tot wederopzegging aangegaan per geheel seizoen. Tussentijdse afmelding leidt niet tot ontslag van de contributieverplichting van dat betreffende seizoen.

Artikel 25 – Gedragscodes:

 1. Voor wie geldt de gedragscode.

De gedragscode geldt voor iedereen die lid is van The Gunners, niet alleen de spelende leden, maar ook de niet-spelende leden zoals kaderleden, vrijwilligers en bezoekers die bij de activiteiten van de club betrokken zijn. Iedereen moet van de gedragscode op de hoogte zijn en wordt geacht zich aan deze regels te houden. Ouders/verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en er mede zorg voor te dragen dat ze worden nageleefd. Met deze gedragsregels geeft The Gunners aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.
Iedereen bij The Gunners dient de gedragscode uit te dragen en de gedragscode dient te worden nageleefd. Alle leden moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen blijven het uitgangspunt van ons handelen. Elk kaderlid die werkt met minderjarige spelers dient een Verklaring Omtrent Gedrag  (VOG) te kunnen overleggen.

 1. Waar het gaat het over?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Er wordt getracht duidelijkheid te scheppen wat de regels zijn en wat er gebeurt bij overtreding van deze gedragscode. Het instellen van deze gedrags-code vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en /of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd. Overtreding houdt in dat er dan ook sancties worden genomen. Het op papier zetten van een gedragscode alleen is niet voldoende. Praten over gedragsregels en het doen handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, dat het wordt uitgedragen en nageleefd.

 1. Algemene regels:

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met een tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel is er geen voetbal, maar ook zonder tegenstander is er geen voetbal:

 • we sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander;
 • we gedragen ons altijd sportief, ook als de tegenstander minder sportief is;
 • we hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt;
 • sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers;
 • bij een teamsport is de speler er voor het team en het team voor de speler;
 • door sport, leren mensen hun grenzen te ontdekken en verleggen;
 • sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen;
 • als lid van een club dien je alle afspraken m.b.t. wedstrijden, trainingen toernooien en speciale activiteiten na te komen;
 • maak je niet schuldig aan vloeken, schelden of het maken van kwetsende opmerkingen of gebaren naar wie dan ook;
 • heb een positieve instelling m.b.t. de activiteiten binnen de vereniging.
 1. Regels omtrent het sportcomplex:
 • auto’s, scooters, brommers en fietsen dienen op ons sportcomplex op de daarvoor bestemde plaatsen te worden gestald;
 • het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Maak je rommel, ruim het dan zelf op;
 • er wordt geen glaswerk mee naar de sportvelden genomen. Wanneer je op het terras staat of zit, wordt verwacht dat je zelf de spullen even terugbrengt;
 • de velden zijn om te voetballen en zijn geen oversteekplaats. Loop dus om het speelveld heen als je aan de ander kant moet zijn;
 • blijf tijdens de wedstrijden achter de hekken/omheining;
 • waardevolle bezittingen, evenals dure kleding en schoenen dienen zoveel mogelijk thuis gelaten te worden;
 • The Gunners stelt zich niet aansprakelijk voor ontstane schade en diefstal.
 1. Huis en gedragsregels m.b.t. alcohol en roken in de kantine:

The Gunners heeft Huis- en Gedragsregels m.b.t. de naleving van de Drank en Horecawet van toepassing verklaard. Tevens heeft The Gunners een eigen kantinereglement.

 • de aanwijzigingen van het barpersoneel dienen te worden opgevolgd;
 • het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging;
 • het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras;
 • er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere
 • begeleiders van de jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie en personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers;
 • het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd;
 • leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
 • prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hour en meters bier zijn in de kantine niet toegestaan;
 • vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
 • personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd;
 • het is verboden in de kantine en overige ruimten te roken;
 • bij dealen met drugs wordt er altijd aangifte gedaan bij de politie, er volgt een royement en er wordt een ontzegging tot het complex.
 • op zaterdag wordt er in de kantine geen alcoholhoudende drank geschonken voor 12.00 uur;
 • aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken;
 • sterke drank (boven 15% ) wordt niet in de kantine verkocht;
 • voetbalschoenen in de kantine zijn niet toegestaan;
 1. Regels omtrent kleedkamer:
 • leiders/trainers zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in de kleedkamer;
 • het is verboden om voetbalschoenen en kleding schoon te maken in de doucheruimte;
 • de kleedkamer dient netjes en schoon te worden achtergelaten (in ieder kleedkamer is een trekker);
 • de indeling van de kleedkamers op wedstrijddagen hangt op het publicatiebord bij de ingang van de kantine;
 • de kleedkamer mag pas worden betrokken, wanneer de leider/trainer hierbij aanwezig is;
 • de leider/trainer is de laatste die na de wedstrijd de kleedkamer verlaat, tevens controleert hij of er spullen/kleding achterblijft;
 • het gebruik van alcoholhoudende drank en roken in de kleedkamer is verboden.
 1. Gedragsregels voor de speler:

Naar mate spelers ouder worden, kunnen enkele taken en verantwoordelijkheden van leider/trainer ver schoven worden naar de speler(s). De leider/trainer krijgt dan op dat vlak een meer controlerende rol. Van de spelers verwachten wij:

 • dat ze op tijd aanwezig zijn bij trainingen, wedstrijden en andere (voetbal)evenementen;
 • dat ze tijdig hun afwezigheid afmelden;
 • correct gedrag tegenover medespelers, tegenstanders, scheidsrechter, kader en publiek. De speler geeft na afloop de tegenstanders en scheidsrechter een hand en accepteert beslissingen ook al is hij een andere mening toegedaan;
 • correct gedrag in de kleedkamer;
 • dat ze zich lichamelijk verzorgen (douchen na de wedstrijd);
 • dat ze met het materiaal omgaan zoals het hoort (onderhoud aan voetbalschoenen) en mee helpen met het verplaatsen van trainingsmateriaal van en naar materiaalhok;
 • melding wordt gemaakt van beschadiging aan materiaal en/of kwijt geraakt materiaal;
 • dat ze vóór de eigen training buiten de afrastering wachten tot de trainingen ervoor afgelopen zijn;
 • gemotiveerd zijn op zowel trainingen als wedstrijden;
 • dat onderling altijd positief wordt gecoacht;
 • dat bij wedstrijden de kousen omhoog zijn en het shirt in de broek wordt gedragen, (scheenbeschermers zijn verplicht);

De speler is lid van The Gunners is en we verwachten vanuit verenigingsbelang ook dat hij, als er op hem een beroep wordt gedaan, om incidenteel in een ander team (waar op dat moment te weinig spelers aanwezig zijn)  te willen spelen.

 1. Wat verwachten wij van ouders/verzorgers jeugdspelers:

Ouders zijn voor jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter de ouders zich aan afspraken houden over gedrag, hoe groter de kans dat de kinderen dit nu en later ook zullen doen. Gemaakte afspraken die van toepassing zijn voor de ouders/verzorgers van onze jeugdleden:

 • houdt rekening met de taken van de spelers als deze de verantwoordelijkheden (vanwege leeftijd) nog niet zelf kunnen dragen;
 • alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders van toepassing;
 • moedig het team positief aan en blijf tijdens de wedstrijd achter de hekken (laat het coachen over aan de coach/trainer);
 • doe mee in de periodieke wasbeurten van de kleding van het team; (+/- 3 keer per seizoen);
 • doe mee met het vervoer van en naar uitwedstrijden;
 • betaal op tijd de contributie (leden die geen of te laat contributie betalen, worden niet opgesteld);
 • geef het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld, dus discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet;
 • *he Gunners heeft leiders en trainers die dit belangeloos op vrijwillige basis doen. Zij bepalen de gang van zaken rond een team.

Heeft u kritiek of aanmerkingen op de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator van de betreffende leeftijdscategorie of de voorzitter van de Werkgroep Jeugd.

 1. Taakverdeling trainer/coach:

Om een succesvol seizoen te kunnen draaien is het van belang dat het team van spelers, kader, maar ook ouders/verzorgers samenwerkt op basis van duidelijke afspraken.

In de ideale situatie is de trainer ook de coach. Helaas is deze situatie niet altijd haalbaar.

Taken Coach:

 • maakt de opstelling;
 • doet de wedstrijdbespreking in alle facetten (tactiek, taken per linie, taken speler etc.)
 • analyseert de wedstrijd en speelt daarop in d.m.v. wissels en de bespreking in de rust;
 • evalueert de progressie van het team en spelers individueel;
 • communiceert met de coördinator TC zaken in alle technische zaken omtrent de wedstrijd/progressie;
 • communiceert met de trainer over bovenstaande zaken en gang van zaken op de trainingen;
 • zorgt ervoor dat de coaching altijd positief is;
 • zorgt ervoor dan de pupillendoeltjes ingeklapt worden na de laatste pupillen wedstrijd.
 1. Taken en gedragsregels trainer:
 • bereidt op basis van de wedstrijden de trainingen voor en leidt deze trainingen;
 • houdt de trainingsopkomst en instelling van de spelers bij;
 • ziet er op toe dat er zuinig wordt omgegaan met de velden m.n. de doelgebieden;
 • brengt spelers passie bij voor het spelletje;
 • is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, opruimen hesjes en pilonnen, terugzetten doelen)
 • zorgt er voor dat de training op tijd eindigt en het veld leeg is van de door zijn team gebruikte materialen;
 • evalueert de progressie van het team en de spelers individueel;
 • communiceert met de coördinator TC zaken inzake de trainingen en progressie;
 • communiceert met de coach om zaken uit de wedstrijden te trainen en om de gang van zaken op de trainingen t.b.v. de wedstrijd;

Van een trainer wordt verwacht dat hij:

 • respect heeft voor de spelers, ouders/verzorgers;
 • een voorbeeldfunctie heeft;
 • altijd positief zijn team coacht;
 • geen alcohol gebruikt en niet rookt tijdens het trainen van een team;
 • deelneemt aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen binnen de The Gunners;
 • er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij behorende passende kleding;
 • bij een afgelasting of wijziging van een training zorgt voor een tijdige kennisgeving aan de spelers;
 • wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator of voorzitter van de Werkgroep Jeugd.
 1. Gedragsregels voor de leider:

De rol van de leider binnen het team is ondersteunende aan de trainer/coach. De leider neemt alle algemene taken op zich zodat de trainer/coach zich volledig kan concentreren op het technische en tactische gedeelte.

Van de leider verwachten wij dat hij:

 • het wedstrijdformulier invult (At/m D jeugd) of uitslagenformulier (E en F jeugd);
 • het uitslagenformulier in de bestuurskamer invult en de uitslag van de uitwedstrijd doorgeeft;
 • de (tijdige) aanwezigheid van de spelers controleert;
 • tijdig het vervoer met de ouders regelt;
 • eventueel dienst doet als assistent-scheidsrechter;
 • dat hij zorg draagt voor het teammateriaal (ballen, tenues, aanvoerdersband, waterzak evt. hesjes);
 • dat hij de bewassing van de teamkleding regelt en verdeelt over alle ouders;
 • dat hij zorgt voor de aanwezigheid van de spelerspassen (spelerspassen blijven na de wedstrijden in de bestuurskamer);
 • stimuleert dat de spelers meedoen aan de georganiseerde activiteiten;
 • communiceert richting club via de verantwoordelijke coördinator (bijv. verzoek voor wedstrijden etc.)
 1. Sancties:
 1. Na gemaakte overtredingen kunnen door de KNVB sancties worden opgelegd. De KNVB heeft aan iedere gele of rode kaart een geldboete verbonden en daarnaast eventueel een schorsing. De kosten aan een door de KNVB opgelegde boete worden NIET door de vereniging betaalt, maar doorbelast aan de desbetreffende speler. Bij het in gebreke blijven van de betaling door een speler zal een sanctie volgen.
 2. Een door de KNVB opgelegde collectieve boete, als sanctie op een door meerdere leden of een groep gepleegde strafbare feiten (bijvoorbeeld een collectieve vechtpartij waardoor de wedstrijd wordt gestaakt) zullen indien dit feit aantoonbaar is, worden verhaald op de plegers van deze strafbare feiten. Het bestuur bepaalt welke mate van verwijtbaarheid op welk lid individueel van toepassing is.
 3. Indien bij een uitwedstrijd van een team van The Gunners incidenten hebben plaatsgevonden, is de leider van het betreffende team verplicht z.s.m. de secretaris van The Gunners in kennis te stellen.
 4. Daarnaast kan The Gunners, na een overtreding van de gedragsregels welke niet door de scheidsrechter is bestraft of heeft plaats gevonden tijdens trainingen of na een wedstrijd en dermate ernstig is dat de goede naam van de club in het geding is, ook zelf straffen opleggen.
 5. The Gunners is deelnemer van de zgn. Zwarte lijst Breda.
 6. Overtreding van de gedragsregels kan leiden tot sancties die kunnen worden opgelegd door de Werkgroep jeugd aan jeugdspelers of het bestuur aan seniorspelers. (Welke sancties zie bijlage)
 7. Sancties worden bepaald aan de hand van de omstandigheden bijvoorbeeld leeftijd en ernst.
 8. De soorten sancties zijn berisping, taakstraf, uitsluiting van wedstrijden, schorsing en royement.
 9. Een schorsing is een zware vorm van uitsluiting van wedstrijden waarbij de Werkgroep Jeugd of het bestuur de rechten verbonden aan het lidmaatschap tijdelijk kan ontzeggen.
 10. In alle gevallen zal van het principe van hoor en wederhoor worden uitgegaan. Tegen een opgelegde straf kan bij het bestuur in beroep worden gegaan.
 11. Wanneer door een lid van The Gunners een strafbaar feit wordt gepleegd, zal er te allen tijden aangifte worden gedaan bij de politie en zullen er gepaste maatregelen door het bestuur worden genomen wat eventueel kan leiden tot een royement.

Artikel 26 – Gebruik kunstgrasveld:

 1. Betreed het kunstgrasveld uitsluitend via de spelerspoort, dus niet over de hekken springen.
 2. Betreed het kunstgrasveld nooit met schoeisel voorzien van ijzeren/aluminium noppen of uitsteeksels (liefst met rubberen noppen)
 3. Zorg dat het schoeisel vrij sis van modder, gras of ander vuil. Gebruik de walk-off mat bij de spelerspoort.
 4. Zorg dat het veld vrij blijft van KAUWGUM, etenswaren etc.
 5. Het is verboden te roken op het kunstgrasveld en in de dug-outs.
 6. Het is verboden om glas/blik mee te nemen op en rond het kunstgrasveld. De KNVB verbiedt dan ook om glaswerk, plastic glazen/flessen en blikwerk met alle soorten drank rondom ALLE velden te nuttigen; dit is alleen toegestaan op het TERRAS.
 7. Bij opdooi mag het veld niet betreden worden.
 8. Meld direct aan een van de bestuursleden indien er plekken ontstaan met onvoldoende runnerkorrels zoals penaltystippen, cornerplekken en doelgebieden.
 9. Na gebruik van de pupillendoelen tijdens de wedstrijden en trainingen deze weer terugplaatsen en vastzetten tegen de omheining.
 10. Na de training de kleding buiten goed uitschudden. De korrels kunnen schadelijk zijn voor wasmachines.
 11. Alleen trainers en leiders mogen tijdens de wedstrijden en trainingen het veld betreden. Dus geen publiek op het kunstgrasveld tijdens de trainingen en wedstrijden.
 12. Fietsen en bromfietsen dienen op de daarvoor bestemde plaats gestald te worden, de vereniging en de gemeente zijn niet aansprakelijk te stellen voor diefstal en/of schade.
 13. Help ons mee om ons sportcomplex netjes te houden en volg dit reglement op.

Artikel 27 – Slotbepalingen:

 1. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 2. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van de statuten en van het huishoudelijk reglement te kennen, evenals alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.
 3. Ieder lid kan één exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement verkrijgen bij de secretaris.
 4. De algemene vergadering kan dispensatie verlenen van de bepaling van dit reglement, mits deze niet in strijd komen met de statuten en met de bepalingen van dit reglement, in die gevallen waarin een bijzondere meerderheid wordt vereist.
 5. Indien het bestuur buiten de jaarlijkse algemene vergadering beleidsbeslissingen neemt, worden deze beslissingen, mits de beslissingen niet in strijd komen met de statuten en met de bepalingen van dit reglement, van kracht na publicatie in het verenigingsbeleidsplan dan wel middels een algemene nieuwsbrief. Op de daaropvolgende jaarlijkse algemene vergadering kunnen deze beslissingen op verzoek van de leden op hun rechtmatigheid worden getoetst.

Aldus laatstelijk gewijzigd en vastgesteld ter algemene vergadering van de v.v. The Gunners te Breda op 20 november 2017.